Honda SRX 50 Shadow N.C. 45 km/h
Honda SFX 50 Sport 11.900 Fr. 45 km/h
Honda SGX 50 Sky 8.540 Fr. 45 km/h
Honda SJ 50 Bali 12.900 Fr. 45 km/h